REGLAMENT DE LA III TROBADA (2019)

La inscripció i participació a la III TROBADA DE CLÀSSICS MOTOR SHOW CLUB implica l’acceptació del present reglament. Cada participant ha d’acceptar, respectar i seguir aquestes regles en benefici dels altres participants, del medi ambient i del bon desenvolupament de l’activitat.

Preàmbul – La segona edició de la III TROBADA DE CLÀSSICS MOTOR SHOW CLUB es celebra el dia 22 de juliol de 2019 al Polígon Industrial dels Hostalets de Pierola. Aquesta trobada té com a principal objectiu la reunió en un mateix espai i data de vehicles classics de diferents màrques amb un caràcter lúdic-festiu. No es tracta en cap cas d’una competició o prova esportiva.

Article 1 – Inscripció i preus

Els participants podran inscriure’s el mateix dia de l’esdeveniment al punt d’inscripció.

INSCRIPCIONS:
Entrada 1 Vehicle 5€

Article 2 – Vehicles

Pot inscriure’s a la III TROBADA DE CLÀSSICS MOTOR SHOW CLUB aquells vehicles que compleixin els seguents requisits:

Vehicles i rally: cotxes amb més de 25 anys (matrícula del any 1993 i més antigues)

Furgonetes/bans: amb més de 30 anys (matrícula del any 1988 i més antigues)

Tot terrenys: tot terrenys amb més de 32 anys (matícula del any 1986 i més antigues).

Tractors: tractors de més de 35 anys (matricula del any 1983 i més antigues).

Motocicletas: motocicletas amb més de 25 anys (matrícula del any 1993 i més antigues).

Tots els conductors i vehicles participants han de posseir actualitzat permís de conduir, el permís de circulació, la ITV i assegurança de responsabilitat civil obligatori. L’aforament màxim de vehicles participants per dia serà 300.

Article 3 – Responsabilitats

Tots els participants han de respectar i seguir les indicacions de l’Organització. Cada participant serà responsable dels danys i/o desperfectes que pugui ocasionar a les instal·lacions a causa d’un mal ús de les mateixes o al NO seguiment de les indicacions de l’Organització. S’aplicarà, l’article del codi de circulació vigent quant a la taxa d’alcoholèmia màxima permesa per a la conducció d’un vehicle. L’Organització pot denegar l’ús de les instal·lacions a un participant que no respecti les indicacions de l’Organització. El participant és conscient i assumeix els riscos que suposa prendre part en algunes de les activitats, tant pel seu vehicle com per els seus ocupants. Els animals domèstics han d’estar vigilats sota la responsabilitat del seu propietari. Queda totalment prohibida la venda de productes o serveis en tot el recinte a excepció dels quals hagin estat expressament permesos per l’organització.

Article 4 – Circulació

L’organització té el dret a tancar l’accés o modificar el recorregut inicial per motius de seguretat o bé per condicions climàtiques adverses. El recinte és de doble sentit, per la qual cosa és necessari extremar les mesures de precaució. A tot moment s’ha de respectar l’abalisament i senyalització del recorregut. No s’ha de treure ni canviar de sentit les fletxes, no s’han d’obrir ni tancar cintes, cadenes, tanques o filats que delimitin una zona. La velocitat màxima permesa per circular pel recinte o pàrquing és de 10 km/h. Atenció! Circuli amb precaució i guardant una distància de seguretat prudencial. La prioritat a les zones d’accés o pàrquing és sempre del vianant.

4.1 Accidents

En cas de tenir un accident, el mateix participant es farà càrrec dels danys materials que s’hagin ocasionat en el seu vehicle. En cas que l’accident sigui entre dos o més vehicles, es procedirà de la manera habitual i legal, emplenant entre tots els implicats un part “amistós” d’accident. En cap cas l’Organització serà la responsable d’un accident de circulació causat per una persona aliena a aquesta.

Article 5 – Visitants i participants

L’esdeveniment vol aconseguir un ambient tranquil i amable on tots els participants puguin exhibir els seus vehicles. Els visitants podran disfrutar i fotografiar els vehicles exposats. No es pot, en cap cas, pujar als vehicles, tocarlos o arrepenjar-se sense el permís del propietari. Així mateix, els participants accepten al participar a l’ esdeveniment que els seus vehicles poden ser fotografiats, penjats a les xarxes socials o en articles periodístic. Si l’Organització considera que algun participant o visitant està alterant la tranquil·litat de l’esdeveniment, serà avisat i en cas de no rectificar la seva conducta, pot ser expulsat del recinte i/o parking.

Article 6 – Medi ambient

Està totalment prohibit tirar qualsevol tipus de residu al sòl. Hi ha distribuïdes per tot el recinte contenidors; es facilitarà amb cada inscripció una bossa d’escombraries que, una vegada utilitzades, han de dipositar-se als contenidors. A causa de la proximitat d’una zona forestal, no està permès fer foc. Solament es permetrà l’ús de fogons de gas. Qualsevol tipus d’activitat que suposi un risc d’incendi (fer foc, llançar burilles o ampolles…) serà denunciat a les autoritats pertinents amb la sanció corresponent a càrrec del responsable de l’incident.

Article 7 – Exclusió

La Organització es reserva el dret d’excloure definitivament de l’esdeveniment a tota aquella persona el comportament de la qual perjudiqui el bon funcionament de la concentració, el seu reglament o les seves normes de seguretat. Per exemple:

Actitud perillosa i/o temerària amb risc excessiu per a les persones.

Actitud violenta i agressiva cap als altres participants.

No es pot, en cap cas, pujar als vehícles, tocar-los o arrepenjar-se sense el permís del propietari.

No es permetrà posar música forta que no sigui per part de l’Organització.

No està permès acampar ni al parking ni al recinte.

No es pot muntar carpes si l’Organització no ha estat avisada amb antelació (mínim 2 dies abans) ni al parking ni al recinte.

Dins del recinte d’exposició dels cotxes no està permès posar taules, cadires, fogons de gas o similars.

Conduir pel recinte en estat d’embriaguesa o sota els efectes de drogues.

No respectar el reglament.

*En cas de ser exclosos, NO es retornarà l’import de la inscripció.

Article 8 – Segur d’Activitat

L’entitat Motor Show Club com a organitzadora de l’esdeveniment, té contractat una Assegurança de Responsabilitat Civil amb la companyia Mussap, nombre de pòlissa 4208486-1781397.

Aquest segur cobreix aquells danys ocasionats a terceres per causa d’una mala manipulació, muntatge o manteniment de les activitats i les seves instal·lacions.

No cobreix en cap cas els danys corporals o materials soferts pels participants a causa de la realització pròpia de l’activitat.

No cobreix tampoc la pèrdua o robatori de qualsevol efecte personal (ni als participants ni als visitants).

Article 9 – Política de cancel·lació

En cas de cancel·lació, NO es retornarà cap import relatiu a la inscripció.


QUALSEVOL INCOMPLIMENT D’AQUESTA NORMATIVA SUPOSARÀ L’EXPULSIÓ DEL RECINTE DE LES PERSONES IMPLICADES.